divendres, 1 d’abril del 2011

Les armes

Cada arma que es fabrica, cada vaixell de guerra navegant, cada coet que es dispara significa, finalment, un robatori als qui tenen fam i no són alimentats, els que tenen fred i no vestit. This world in arms is not spending money alone. Aquest món en armes no només està gastant els diners. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. Està gastant la suor dels seus treballadors, el geni dels seus científics, les esperances dels seus nens. This is not a way of life at all in any true sense. Això no és una forma de vida en absolut en cap sentit real. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron. Sota el núvol d'amenaça de guerra, és la humanitat que penja d'una creu de ferro.

Dwight D. Eisenhower , D'un discurs davant la Societat Americana d'Editors de Diaris, 16 abril 1953

Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. This is not a way of life at all in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada